top of page

 גילוי מקורות בעירה פנימית  במטמנות ויערות


תהליך הניטור

 

  • ביצוע גיחת סריקה לאיתור עשן

  • התמקדות עם מערכת FLIR על האתר 

  • תיעוד האיתור 

  • הצגת ממצאים ראשוניים לרשות המפקחת

  • שימוש במערכת תצפית   RGB/FLIR ע"ג רחפן 

  • איתור כללי של המרחב ותיחומו

  • קבלת מרשה טיסה ומגבלות

bottom of page